Мениджърски обучения

Тренинги и курсове по мениджмънт

Марио е отличен оратор и изключителен педагог. Благодарение на дългогодишния му опит като пилот и авиационен преподавател, той успява да представи и обясни всяка тема по увлекателен и достъпен за езика на всяка аудитория начин.

От 10 години организира и участва в презентации, дискусии и семинари, свързани с човешкия фактор, показвайки как този фактор е решаващ елемент не само в авиацията, но също така и във всяка организация или екип.

Марио предлага мениджърски обучения, тренинги и презентации по редица теми, създавайки аналогии с авиационния свят, като се фокусира най-вече върху:

  • Значението на човешкия фактор в различни индустрии.
  • Анализирането на високорискови и кризисни ситуации и взимането на навременни решения за тяхното преодоляване.
  • Комуникативни умения, ефективно управление на екипи и процеси на промяната

Мениджмънт обучения

След редица авиоинциденти през 70-те и 80-те години, се осъзнава огромната важност на човешкия фактор. Авиацията предприема основни промени като самокритично и открито анализира допуснатите грешки, но без да се търси вина, а само с цел тези грешки да се предотвратят в бъдеще.

Така една от най-съществените поуки касае начина на работа на борда и ефективното използване на всички ресурси. Осъзнава се, че не е достатъчно да си само добър професионалист в управленоето на машината, а т.н. меки умения или на англ. eзик „non-technical skills“ решават успеха на един екип. Говорим за теми като екипност, комуникация, лидерство, управление на стрес, промяна и адаптивност и вземане на решения в трудни ситуации. Тези ценни компетентности са ключови и в корпоративния свят, така че пилотите и мениджърите имат много общи предизвикателства. Всъщност мениджърите са пилоти, но на земята.

В обученията си Марио синтезира най-добрите практики от 50 години авиация и ги поставя в контекст на днешните предизвикателства в корпоративния свят. Какво може да се научи от тези добри практики в авиацита? Това представлява главната цел на тренингите за мениджъри и Марио успява да завладее вниманието дори и на опитните лидери в аудиторията с редица примери от дългия си професионален опит като летец и инструктор.

Курсове по мениджмънт за вземане на решения в трудни ситуации

Целта на обучението е участниците да излязат от познатата им среда и начин на работа и да се поставят на мястото на един истински екипаж в самолет. След въведение и инструкция от пилота Марио Бакалов те ще бъдат конфронтирани с труден авиационен казус, който трябва да решат в малки екипи под напрежение поради недостиг на време и други външни фактори, предизвиквайки стрес.

След симулацията групите ще представят техните решения и ще ги обосноват. В последствие Марио ще обясни какво би било решението на пилота в тази ситуация и ще покаже различни фактори, които ни затрудняват във вземането на правилно решение.

ЗА КОГО СА ПОДХОДЯЩИ ТЕЗИ КУРСОВЕ

• за всички, които искат да научат какво може да заимстваме от опита на авиацията;

• за ръководители на екипи, мениджъри и лидери;

• за собственици на бизнес, които търсят как да променят начина на работа в компанията си;

Всички обучения, курсове и тренинги също онлайн във виртуална класна стая

Всички обучения се провеждат и в онлайн формат като се набляга на интерактивност, за да се задържи вниманието на аудиторията, въпреки дистанцията и актуалните условия.

Колаборация с други експерти

Марио си партнира с други изявени професионалисти в сферата на човешкия фактор и предлага съвместни участия с тях за да се разгледат различни аспекти и подходи.